Dvadsať ročné výročie založenia klubu

28.októbra 1997 sa začala písať história Športového klubu ALTIUS. Klub prešiel mnohými vývojovými zmenami, zložitými situáciami a každá zvládnutá prekážka ho posilnila a upevnila jeho postavenie na športovom poli. Za 20 rokov prešlo rukami našich trénerov mnoho športovcov, z ktorých tí najcieľavedomejší reprezentovali alebo dodnes reprezentujú krajinu na najvýznamnejších medzinárodných podujatiach vrátane paralympijských hier.

Ubehlo 20 rokov aktívnej činnosti a tento priestor patrí všetkým, ktorí sa pričinili o vznik, rozvoj a prevádzku ŠK ALTIUS. Veľká vďaka trénerom za obetavú prácu, športovcom za dosiahnuté výsledky, rodičom a asistentom za podporu a členom výkonného výboru za zodpovedný prístup v rámci riadenia nášho občianskeho združenia.

Ďalšie veľké poďakovanie patrí všetkým partnerom a sponzorom za ich priazeň a podporu, ľuďom, ktorí nás podporovali a podporujú prostredníctvom 2%, Slovenskému zväzu telesne postihnutých športovcov a Slovenskému paralympijskému výboru za dlhoročnú spoluprácu v športovej oblasti.

Oslavujeme spolu 20 rokov fungovania. Dovoľte mi preto z pozície predsedu klubu zaželať Vám, všetkým športovcom, trénerom, rozhodcom a ostatným členom, mnoho ďalších úspechov vo vašej činnosti, pretože ste srdcom Športového klubu ALTIUS. Učíte seba aj ostatných disciplíne, zdolávaniu prekážok, ste príkladom a motiváciou a píšete históriu pre ďalšie generácie.

Viem, koľko odriekania, námahy a prispôsobovania všetci vynakladáte, a preto si úprimne vážim našu spoluprácu, vynaložené úsilie, všetky získané ocenenia a verím, že aj v budúcich rokoch nájdete svoje čestné miesto v našom Športovom klube ALTIUS.

Mgr. Martin Gabko